Ochrana osobných údajov

Rozsah pôsobnosti

V spoločnosti Hilkovič s.r.o. sa zaväzujeme rešpektovať a chrániť všetky súkromné a dôverné informácie, ktoré získame pri kontakte s akoukoľvek treťou stranou vrátane, okrem iného, osobných údajov osôb(t. j. informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby,teda fyzickej osoby). Tieto Zásady ochrany osobných údajov(ďalej len „Zásady“) Vám pomôžu objasniť, aké druhy údajov v súvislosti s používaním našich webových stránok, online cenových kalkulácií alebo iných kontaktných a dopytovacích formulárov, s predajom našich produktov aposkytovaním našich služieb zhromažďujeme a spracovávame. Tieto Zásady ochrany osobných údajov (spolu s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami) určujú, ako v spoločnosti Hilkovič  s.r.o. používame a chránime akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete pri použití našej internetovej stránky www.hilkovic.sk (ďalej len "stránka").

Prečítajte si prosím naše zásady ochrany osobných údajov starostlivo a v plnomrozsahu.V súlade s Nariadením Európskehoparlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb prispracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa rušísmernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov týmto udeľujete nám, spoločnosti Hilkovič s.r.o., so sídlom Včelárska1, 971 01 Prievidza  , IČO: 36 328570, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Od. Sro, vložka13785/R (ďalej len "Hilkovič s.r.o.") ako prevádzkovateľovi osobnýchúdajov súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu, ktoré súobsiahnuté v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Osobné údaje, ochrana súkromia

Návštevoustránky www.hilkovic.sk a používaním internetovýchaplikácií, ktoré získavajú osobné údaje udeľujete súhlas na spracovanieosobných údajov. Súhlasmožno kedykoľvek písomne odvolať doručením odvolania súhlasu spoločnostiHilkovič s.r.o. alebo zaslaním spätnej odpovede (v prípade elektronickejkomunikácie).

Spoločnosť Hilkovič s.r.o. garantuje maximálnu ochranu Vašich osobných dát a údajov. Je pre nás veľmi dôležité, aby ste sa pri návšteve našich webových stránok cítili bezpečne. Spoločnosť Hilkovič  s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých užívateľov, ktorí navštívia našu webovú stránku. Riadime sa a konáme v súlade s najsprávnejšími princípmi zaobchádzania s osobnými údajmi.

Naša ochrana súkromia je súčasťou nášho záväzku poskytovať dokonalý zákazníckyservis. Hilkovič s.r.o. sa zaväzuje zaobchádzať s informáciami poskytovanýmiVami starostlivo a zodpovedne, predovšetkým v súvislosti s kooperáciou stretími stranami.

Zozbierané informácie

Typy osobných údajov,ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú informácie o Vašom mene, adrese, telefónnomčísle, e-mailovej adrese alebo akékoľvek iné údaje, ktoré nám môžu byťposkytnuté, predovšetkým v rozsahu stanovenom § 56 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (Zákono elektronických komunikáciách ďalej ako „Zákon“).
Používatelia a návštevníci stránky si musia tieto Zásady pozorne prečítať skôr, než poskytnú akékoľvek osobné údaje a/alebo vyplnia elektronický formulár uvedený na tejto webovej stránke. Používaním webových stránok alebo poskytnutím osobných údajov spoločnosti Hilkovič  s.r.o. vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným v týchto Zásadách. V prípade, že spoločnosti Hilkovič s.r.o. poskytnete osobné údaje, sme povinní s nimi nakladať v zmysle § 56 a nasl. Zákona, t. j., že spoločnosť Hilkovič s.r.o. je oprávnená spracúvať Zákonom vymedzené osobné údaje na Zákonom vymedzené účely súvisiace s poskytovaním elektronických komunikačných služieb a internetovým predajom produktov.

Na stránke zaznamenávamea zbierame nasledujúce údaje:
    • podrobnosti o užívateľoch(napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa), ktoré používate privypĺňaní formulárov do nášho systému.
    • informácie z akejkoľvekkorešpondencie s nami, ako je zákaznícka, technická a predajná podpora.
    • na analýzu používania webovej stránky používame externé služby (napr. Google Analytics, Hotjar). Neposielame žiadne osobné informácie, ktoré sme zhromaždili týmito analytickými nástrojmi (t.j. zostali ste anonymný pre tieto spoločnosti).
    • osobné údaje zdieľame iba sdoručovacími spoločnosťami, z dôvodu úspešného doručenia objednaných tovarov aslužieb, a so spracovateľmi na účely našej marketingovejkomunikácie.   

Poskytovanieproduktov a služieb

Vaše osobné údaje môžeme použiť na vybavenie vašich požiadaviek, na spracovanie vašich objednávok alebo iným spôsobom potrebným k uskutočneniu alebo k uplatneniu zmluvných podmienok dohodnutých medzi vami a spoločnosťou Hilkovič s.r.o., na zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti našich produktov a služieb, na identifikáciu, predchádzanie a odhaľovanie podvodov alebo iných spôsobov zneužitia.

Rozvoj služieb

Vaše osobné údaje môžeme použiť na rozvoj našich služieb. Na rozvoj našich služieb však využívame prevažne súhrnné a štatistické informácie. Vaše osobné údaje môžeme tiež využiť na vypracovanie cielenej cenovej ponuky pre Vás a na poskytovanie služieb,ktoré sú pre Vás vo väčšej miere relevantné, napríklad na odporúčanie a zobrazenie obsahu prispôsobeného Vašim potrebám, ako aj propagácie služieb dostupných na našej internetovej stránke. Osobné údaje získané v súvislosti s využívaním konkrétnej služby spoločnosti Hilkovič s.r.o. môžeme spojiť s osobnými údajmi, ktoré máme o Vás v databáze, okrem prípadov, kedy boli takéto osobné údaje poskytnuté za odlišným účelom. Na základe Vašich osobných údajov môžeme vytvoriť súhrnné a štatistické informácie.

Marketingová komunikácia

Zaškrtnutím poľa„Súhlasím so zasielaním noviniek a informačných e-mailov“ dobrovoľne udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (ust. § 11 ZnOOÚ) v rozsahu titul,meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry,telefónne číslo, e-mail v IS Marketing predávajúceho.
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje zaúčelom zasielania marketingových ponúk, newsletter, informácií o produktoch aproduktových novinkách na stránke www.hilkovic.sk, a to najviac po dobu piatich rokov od udeleniasúhlasu alebo po dobu piatich rokov od posledného nákupu, podľa toho čonastalo neskôr.

Vaše osobné údaje môžeme využiť na komunikáciu s vami, napríklad pri poskytovaní informácií súvisiacich s produktmi alebo službami, ktoré využívate, alebo na oslovenie Vás s prieskumom v súvislosti so spokojnosťou zákazníkov. Vaše osobné údaje môžeme využiť na marketingové alebo prieskumné účely, napríklad na uskutočnenie prieskumu trhu, a v súlade s príslušnými zákonmi Vás môžeme kontaktovať a informovať o nových službách alebo programoch podpory predaja v našej ponuke. Niektoré naše produkty alebo služby môžu byť tiež použité na podporu služieb iných spoločností. Spoločnosť Hilkovič s.r.o. však bez Vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje na marketingové účely žiadnej inej spoločnosti.
Môžeme Vás z času na čas kontaktovať e-mailom oproduktoch alebo službách, o ktoré žiadate alebo o ktorých sa domnievame, že byVás mohli zaujímať, ak ste sa nerozhodli o prijatí týchto e-mailov. 
Tieto e-maily môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v marketingovom e-maile alebo vyjadrením Vášho nesúhlasus prijímaním týchto mailov prostredníctvom mailovej správy na marketing@hilkovic.sk.

Zabezpečenie osobných údajov

Zaviazali sme sa zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov a informácií. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zabezpečenie informácií,ktoré zhromažďujeme.

Súhlas a zrušenie súhlasu

V prípade, že nám poskytnete vaše osobné údaje za účelom dokončenia transakcie, zrealizovania objednávky, vybavenia doručenia alebo vrátenia tovaru, považujeme váš súhlas so zhromaždením a spracovaním týchto informacií spoločnosťou Hilkovič s.r.o. za vzťahujúci sa výhradne na daný špecifický účel.
V prípade, že vás požiadame o vaše osobné údaje z dôvodu vedľajších účelov(napr. e-mail marketing), budeme vás buď priamo žiadať o váš súhlas alebo vám poskytneme možnosť odmietnutia.
Každý užívateľ našej webovej stránky má možnosť kedykoľvek odvolať tento súhlas s okamžite nadobudnutou platnosťou bez udania dôvodu prostredníctvom kontaktovania nás e-mailom na marketing@hilkovic.sk.

Použitie súborov cookies

Cookie je malý súbor, ktorý je umiestnený na pevnom disku vášho počítača. Cookies v žiadnom prípade neposkytuje prístup k Vášmu počítaču. Používame súbory cookies Analytics (napr. Google Analytics) na pochopenie návštevnosti a využitia stránok. To nám pomáha analyzovať údaje s cieľom zlepšiť obsah a funkciu webovej stránky. Takisto používame súbory cookies na povolenie určitých funkcií na webe (napr. Prihlásenie sa).Môžete si vybrať, či chcete prijať alebo odmietnuť súbory cookies. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookies, ale zvyčajne môžete upraviť nastavenie prehliadača, aby ste odmietli cookies, ak chcete. To vám môže zabrániť tomu, aby ste v plnej miere využívali funkcionalitu stránky.Za účelom zdokonaľovania našich služieb, Hilkovič s.r.o. využíva na stránke www.hilkovic.sk HTTP cookies (malé súbory dát uložené vo Vašom webovom prehliadači). Cookies súbory neobsahujú osobné údaje a nemáte možnosť ich identifikovať. Cookies si môžete deaktivovať v nastaveniach vášho prehliadača.

Spoločnosť Hilkovič  s.r.o. používa na svojej webovej stránke súbory „cookies“. Súbor „cookie“ je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité informácie o Vás pri vašej ďalšej návšteve týchto alebo súvisiacich stránok. Informácie o tom, ako používate tento web (nie však vaše osobné údaje), sa zdieľajú so spoločnosťami Google za účelom analýzy – štatistík návštevnosti stránok.Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Spoločnosť Hilkovič s.r.o. nebude používať vaše osobné údaje odoslané v súbore„cookie“ na marketingové účely a bez Vášho súhlasu neposkytne takéto osobné údaje tretím stranám. Spoločnosť Hilkovič s.r.o. môže používať súbory „cookies“na štatistické účely. Ak nechcete prijímať súbory „cookies“ z webových stránok spoločnosti Hilkovič s.r.o., môžete prehliadač nastaviť na zobrazenie výstrahy pred prijatím takýchto súborov a keď prehliadač zobrazí výstrahu o jeho prítomnosti, súbor „cookie“ môžete odmietnuť. Súbory „cookies“ môžete aj úplne zakázať a odstrániť tie, ktoré už v počítači uložené sú, ale môže Vám to značne skomplikovať pohybovanie sa na internete.

Viac o spracovaní cookies nájdete v našich Pravidlách spracovania súborov cookies.

Nevyhnutne potrebné cookies sú potrebné pre bežné fungovanie webovej stránky.Ostatné cookies sú súbory, ktoré používame predovšetkým na to, aby sme zvýšili užívateľský komfort, ponúkli reklamy vybrané na mieru podľa vašich zájmov,mohli zostavovať anonymné štatistiky o využívaní našich stránok a uľahčili zdieľanie informácií na sociálnych sieťach. 

Ukladanie a prenos dát

Spoločnosť Hilkovič s.r.o. má zavedené príslušné technické a organizačné opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti na zabránenie neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu, prístupu, náhodnej alebo nezákonnej strate alebo zničeniu,pozmeneniu, prenosu alebo inému poškodeniu Vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, zabezpečených priestorov so servermi, šifrovanie, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv,dôkladný výber spracovateľov a ďalšie technicky a komerčne odôvodnené opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany Vašich osobných údajov pred neoprávneným používaním alebo zverejnením. Podľa vhodnosti môžeme tiež zhotoviť záložné kópie a využiť iné podobné prostriedky, aby sme predišli náhodnému poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. Tieto opatrenia zabezpečujú dostatočnú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany. Vaše bezpečne uchované osobné údaje budú sprístupnené výlučne vybraným oprávneným pracovníkom a spracovateľom spoločnosti  Hilkovič s.r.o.

Prenos osobných údajov

Spoločnosť Hilkovič s.r.o. pri poskytovaní produktov a služieb môže spolupracovať s inými subjektmi poverenými spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme(sprostredkovateľmi). Sprostredkovatelia sú oprávnení spracúvať osobné údaje výlučne v rozsahu obmedzenom účelom – poskytovaním produktu alebo služby a sú povinní zachovávať plnú dôvernosť voči tretím stranám.  Spoločnosť Hilkovič s.r.o. pri výbere sprostredkovateľa dbá na ich odbornú, technickú,organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov v súlade s opatreniami podľa § 19 ods. 1 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nezverí spracovanie osobných údajov sprostredkovateľovi, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov, povereniach sprostredkovateľov a cezhraničnom prenose osobných údajov spoločnosť Hilkovič s.r.o. tiež zverejňuje vo svojich Všeobecných obchodných podmienkach tvoriacich súčasť zmluvných dokumentov.
Všetky nami zaznamenané osobné údaje budú považované za výhradne dôverné za akýchkoľvek okolností, a môžu byť zdieľané s tretími stranami iba v nasledujúcich situáciách:
    • použitie vašej e-mailovej adresy za účelom kontaktovania Vás ohľadom akýchkoľvek problémov s Vašou objednávkou realizovanou spoločnosťou Hilkovič s.r.o.
    • predloženie Vašich platobných údajov vybraným finančným inštitúciám za účelom spracovania Vašej platobnej transakcie za nákup vo Vašom mene.
    • predloženie údajov o Vašej doručovacej adrese prepravnému partnerovi, ktorý zodpovedá za doručenie Vašej objednávky.
    • ak si to vyžaduje zákon, (tj. Hilkovič s.r.o. sapodriaďuje právoplatným súdnym príkazom), sme povinní sprístupniť osobné údajepolícii alebo akýmkoľvek činným orgánom.
Spoločnosť Hilkovič s.r.o. nie je oprávnená poskytovať zákaznícke údaje tretímstranám bez povolenia zákazníka.

Vaše práva na informácie a prístup k vlastným osobným údajom uloženým spoločnosťou Hilkovič s.r.o.

Každý zákazník má právo požiadať o informáciu, ktoré osobné údaje boli uložené na stránke www.hilkovic.sk a má právo žiadať o zmenu alebo odstránenie daných údajov bez akéhokoľvek poplatku.

Spoločnosť Hilkovič s.r.o. uchováva Vaše údaje len na čas, ktorý jej predpisuje Zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, alebo na čas, ktorý je potrebný z hľadiska účelu, na ktorý boli tieto informácie získané, nie však dlhšie ako desať rokov. Vaše práva vo vzťahu k zhromaždeným a spracovaným osobným údajom sú výslovne uvedené v príslušných miestnych zákonoch a nariadeniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ktoré boli od Vás získané a ktoré sú spracovávané spoločnosťou Hilkovič s.r.o. .
V prípade, ak si želáte vedieť, ktoré osobné údaje o Vás sme zhromaždili, alebo ak chcete doplniť, opraviť, anonymizovať alebo vymazať akékoľvek neúplné,nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, resp. ak chcete spracovanie vašich osobných údajov z akéhokoľvek dôvodu ukončiť, môžete takéto právo uplatniť tým,že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných spôsobov uvedených na tejto webovej stránke. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v niektorých prípadoch,najmä v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu a v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní napriek ukončeniu zmluvného vzťahu podľa nášho registratúrneho plánu archivovať zmluvy po dobu 5 rokov a faktúry po dobu 10 rokov.

V súvislosti so zabezpečením spravodlivého a transparentného spracúvaniaosobných údajov máte nasledujúce práva: 
 • právona prístup k osobným údajom, podľa ktorého od nás môžete získaťinformácie, či sú Vaše osobné údaje spracúvané, na aké účely, aký je rozsahúdajov, ktoré sú spracúvané, a komu boli tieto Vaše údaje prípadnesprístupnené,
 • právona opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadnedoplnenie neúplných údajov,
 • právo na výmaz údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania,alebo pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne,
 • právona obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, 
 • právovzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov,prípadne proti profilovaniu, 
 • právo na prenositeľnosť údajov, podľa ktorého môžete získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
 • právopodať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Uplatnenie týchto Zásad

Spoločnosť Hilkovič s.r.o. má pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť a ochranu údajov. Na požiadanie Vám poskytneme kontakt na týchto pracovníkov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, prípadne sťažnosť týkajúcu sa spôsobu, akým spoločnosť Hilkovič s.r.o. Vaše osobné údaje použila, ochotne Vám pomôžeme.

Stránky tretích strán

Stránka www.hilkovic.sk môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán, ktoré nemáme pod kontrolou a ktoré nepodliehajú týmto pravidlám ochrany osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a pozrieť sa na zásady ochrany osobných údajov všetkých takýchto stránok, ktoré navštívite. Hilkovič s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie tretích strán.

Zverejňovanie informácií, sprostredkovatelia

Spoločnosť Hilkovič s.r.o. v zmysle §8 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraneosobných údajov v znení neskorších predpisov oznamuje návštevníkom stránky asvojim zákazníkom, že v súvislosti s predajom produktov a poskytovaním služiebpoverila spracúvaním osobných údajov v mene spoločnosti Hilkovič s.r.o.nasledovné subjekty (sprostredkovateľov) v tomto rozsahu:
 • Mgr. Lenka Černáková  -personalistika ; sprostredkovateľ je poverený vykonávať výlučne spracúvanie údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie, prijímania nových zamestnancov a pracovníkov,
 • Roman Koprda - prevádzka informačných systémov pre poskytovanieelektronických komunikačných služieb; sprostredkovateľ je poverený vykonávaťvýlučne spracúvanie údajov pre účely pravidelnej marketingovej komunikácie aodosielanie newslettrov.
    
Zverejnenie tohto zoznamu sa zároveň považuje za oznámenie vykonané v súlade s§ 8 zákona o ochrane osobných údajov.
Vaše informácie môžeme zverejniť na: 
(a) dodávateľov tretích strán, ktorých používame na poskytovanie služieb, ktoré zahŕňajú spracovanie údajov v našom mene, vrátane poskytovateľov hostingu,platieb a analytikov, ale nielen, 
b) právnymi nástupcami nášho podnikania alebo majetku; 
c) orgány činné v trestnom konaní, ktoré žiadajú alebo vyžadujú dodržiavanie našich zákonných povinností; 
(d) všetky strany, ktoré sa podieľajú na dodržiavaní akejkoľvek zákonnej povinnosti v súlade s našimi zmluvnými podmienkami.

Zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá platia od 15. mája 2018.  Spoločnosť Hilkovič  s.r.o. môže z času na čas túto politiku zmeniť aktualizáciou tejto stránky, aj z dôvodu reakcie na zmenu aktuálnych zákonov a nariadení. Čas od času by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojní s akýmikoľvek zmenami.

Dodatky a záverečné ustanovenia

Vzhľadom na náš neustály vývoj, naše rozširovanie sa a zmeny v zákonoch,naše predpisy spracovania osobných údajov sa budú taktiež vyvíjať. Hilkovič s.r.o.si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje zásady ochrany súkromia. Zmeny saprejavia ihneď po ich aplikovaní na internetových stránkach.
Dúfame, že sa nám podarilo odpovedať na všetky otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov. 
V prípade požadovania doplňujúcej spätnej väzby, požiadaviek týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailovej adresy marketing@hilkovic.sk.

Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov nám udeľujete slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to i pred uplynutím obdobia, na ktoré bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov v období pred odvolaním súhlasu. Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste strávili prečítaním týchto Zásad ochrany osobných údajov.


Tím Hilkovič s.r.o.

NEWSLETER / NOVINKY

Mám záujem o novinky spoločnosti Hilkovič

REZERVUJ SI TERMÍN 

V NAŠOM ŠTÚDIU

ako darček od nás dostanete okamžitú zľavu 5% na Váš nákup! *